CHANGES TO aws.ec2metadata 0.1.2

CHANGES TO aws.ec2metadata 0.1.1