CHANGES TO aws.lambda 0.1.6

CHANGES TO aws.lambda 0.1.4

CHANGES TO aws.lambda 0.1.3

CHANGES TO aws.lambda 0.1.2

CHANGES TO aws.lambda 0.1.1