mapview 2.7.0

miscellaneous:

bugfixes:

mapview 2.6.3

miscellaneous:

mapview 2.6.0

new features:

bugfixes:

mapview 2.5.0

new features:

bugfixes:

miscellaneous:

mapview 2.4.0

new features:

bugfixes:

mapview 2.3.0

new features:

bugfixes:

misc:

mapview 2.2.0

new features:

enhancements:

bugfixes:

mapview 2.1.4

new features:

bugfixes:

mapview 2.1.0

new features:

bugfixes:

mapview 2.0.1

new features:

bugfixes:

changes:

mapview 1.2.0

new features:

bugfixes:

mapview 1.1.0

new features:

changes:

bugfixes:

mapview 1.0.0