AmesHousing 0.0.1

AmesHousing 0.0.2

First CRAN release.

AmesHousing 0.0.3